مهندس افشین نقی پور

دبیر علمی کنفرانس

زندگینامه

  • مهندسی عمران گرایش زلزله
X