پروفسور سیدا الدمیر کارا

پروفسور سیدا الدمیر کارا

مدیر پژوهشی در بخش معماری در دانشگاه اوندوکوز ماییس، سامسون، ترکیه و دکتری تخصصی مهندسی معماری از دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا

زندگینامه

– مدیر پژوهشی در بخش معماری در دانشگاه اوندوکوز ماییس، سامسون، ترکیه

– دکتری تخصصی مهندسی معماری از دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

DIGI-BRICKS: REVISITING ELADIO DIESTE’S WALLS THROUGH DIGITAL DESIGN AND SIMULATION TECHNOLOGIES

X