پروفسور ترانه باکیرووا

پروفسور ترانه باکیرووا

رئیس گروه طراحی دانشگاه معماری و ساختمان آذربایجان، باکو و استاد آکادمی بین المللی معماری مسکو

زندگینامه

  • رئیس گروه طراحی دانشگاه معماری و ساختمان آذربایجان، باکو
  • دکتری تخصصی معماری و طراحی
  • استاد آکادمی بین المللی معماری مسکو
X