پروفسور مریم یالچین

رئیس معماری داخلی و طراحی محیطی و رئیس برنامه کارشناسی ارشد طراحی در دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی (TOBB)، آنکارا، ترکیه

زندگینامه

– رئیس معماری داخلی و طراحی محیطی

– رئیس برنامه کارشناسی ارشد طراحی در دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی (TOBB)، آنکارا، ترکیه

و…

X